رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

سه شنبه 21 آذر ماه 1396 ساعت:
نسخه 96.07.30
IP Address: 54.226.34.209
آنلاين:9
 
دانشگاه آزاد اسلامي

قابل توجه دانشجويان گرامي :
1- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
2- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.
3- از مرورگر هاي بروز(مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
4- بعد از انتخاب واحد هرگونه تغيير در برنامه درسي اکيداً ممنوع مي‌باشد.
5- رعايت زمانبندي‌هاي اعلام شده، از سوي دانشجويان گرامي الزاميست.
6- دريافت کارت امتحانات در زمان تعيين شده به صورت اينترنتي و صرفاً توسط دانشجو صورت مي پذيرد.
7- رعايت پيشنياز و همنياز دروس الزامي و به عهده دانشجو است. (نرم افزار قادر به انجام اين امر نمي‌باشد)
8- انجام ترميم صرفاً در خصوص آن گروه از دانشجوياني امکان پذير است که اداره آموزش به علت به حد نصاب نرسيدن ظرفيت برخي کلاسها پس از انتخاب واحد، نسبت به حذف دروس ايشان اقدام نموده باشد و به ساير دانشجويان اجازه ترميم داده نخواهد شد.
9- خواهشمند است نسبت به اطلاعيه اداره آموزش درخصوص دروس حذفي که از طريق سايت دانشگاه اعلام مي گردد توجه فرماييد.
10- کليه امور انتخاب واحد صرفاً توسط دانشجو و بصورت اينترنتي با مراجعه به سايت دانشگاه به نشانيwww.iauln.ac.irانجام مي‌شود.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

قابل توجه دانشجويان گرامي :
1- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
2- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.
3- از مرورگر هاي بروز(مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
4- بعد از انتخاب واحد هرگونه تغيير در برنامه درسي اکيداً ممنوع مي‌باشد.
5- رعايت زمانبندي‌هاي اعلام شده، از سوي دانشجويان گرامي الزاميست.
6- دريافت کارت امتحانات در زمان تعيين شده به صورت اينترنتي و صرفاً توسط دانشجو صورت مي پذيرد.
7- رعايت پيشنياز و همنياز دروس الزامي و به عهده دانشجو است. (نرم افزار قادر به انجام اين امر نمي‌باشد)
8- انجام ترميم صرفاً در خصوص آن گروه از دانشجوياني امکان پذير است که اداره آموزش به علت به حد نصاب نرسيدن ظرفيت برخي کلاسها پس از انتخاب واحد، نسبت به حذف دروس ايشان اقدام نموده باشد و به ساير دانشجويان اجازه ترميم داده نخواهد شد.
9- خواهشمند است نسبت به اطلاعيه اداره آموزش درخصوص دروس حذفي که از طريق سايت دانشگاه اعلام مي گردد توجه فرماييد.
10- کليه امور انتخاب واحد صرفاً توسط دانشجو و بصورت اينترنتي با مراجعه به سايت دانشگاه به نشانيwww.iauln.ac.irانجام مي‌شود.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.